شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

نکات اجرایی کلین اوت

چاهکهاي شتسو:

در شبکه هاي فاضلاب علاوه بر آدمروها و چاهکهاي بازدید، سازههایی وجود دارند که هدف از تعبیـه آن هـا منحصـرا ایجاد امکانِ شستشوي فاضلابروهاست؛ این سازه ها به دو گروه اصلی تقسیم میگردند که عبارتند از چاهکهاي شستشـو و تاسیسات شستشوي خودکار.

چاهک شستشو سازهاي ساده و کوچک است که اغلب در ابتداي سرشاخه هـا قـرار گرفتـه و امکـان ورود واترجـت بـه داخل شبکه یا تخلیه ناگهانی جریان از یک منبع آب را براي شستشوي فاضلابرو فـراهم مـی آورد. عـلاوه بـر آن، از محـل چاهک شستشو میتوان یک منبع نور را به داخل فاضلابرو هدایت کرده و فضاي داخل آن را براي بازرسی روشن نمود امـا چاهکهاي شستشو معمولا به اندازهاي بزرگ نیستند که بتوان تجهیزات ویـدئومتري یـا بهسـازي را از طریـق آن هـا وارد فاضلابرو نمود.

چاهک شستشو در واقع یک لوله هم قطر با فاضلابروي مربوطه است که به سمت بالا خم شده و از طریق یـک زانـویی از انتهاي فاضلابروي متصل به آن تا سطح زمین ادامه مییابد. دهانه ورودي چاهک شستشو در روي سطح زمین بـا یـک درپوش فولادي بسته میشود. حداکثر فاصله چاهک شستشو تا نزدیکترین آدمرو معمولا 45 تا 60 متر است.

 

*** توصیه میشود یک چاهک شستشو در ابتداي هر سرشاخه شبکه فاضلاب  پیشبینی گردد.

*** درصورتیکه طول انشعاب خانگی بیش از 20 متر باشد، ضروري است یک چاهـک شستشـو بـر روي آن (خـارج از دیـوار ساختمان) پیشبینی گردد تا براي رفع گرفتگیهاي احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

تاسیسات شستشوي خودکار :

تاسیسات شستشوي خودکار سازه هایی هستند که در آنها تجهیزات ویژه اي به منظور شستشوي خودکـار فاضـلابرو ها نصب میشود. این تاسیسات در محلهایی قرار داده میشوند که سرعت خودشستشویی تامین نشده و امکـان شستشـوي فاضلابروها با واترجت یا سایر روشهاي دستی وجود ندارد یـا دشـوار اسـت. تاسیسـات شستشـوي خودکـار شـبکه هـاي فاضلاب اغلب به روش شستشو با جریان ناگهانی کار میکنند، بدین معنا که ابتداجریان فاضـلاب را بـه طریقـی ذخیـره کرده یا از یک منبع خارجی آب استفاده نموده سپس در فواصل زمانی مناسب، آب ذخیره شده را بهصـورت ناگهـانی در فاضلابرو تخلیه میکنند تا مجرا شسته شده و رسوبزدایی گردد.

جزئیات اجرایی کلین اوت
جزئیات اجرایی کلین اوت