صفحه اصلی

شرکت مهندسین إستیم آرمه

  • طراح و مجری خطوط انتقال و شبکه آب و فاضلاب
  • طراح و مجری تصفیه خانه آب و فاضلاب
  • طراح و مجری مخازن و استخر ذخیره آب، استخر تفریحی و شنا
  • تامین کننده تجهیزات و لوازم مربوط به تصفیه خانه آب و فاضلاب

خدمات شرکت مهندسین استیم آرمه

مخزن و استخر

طراحی و اجرای مخازن ذخیره آب و تصفیه خانه، استخر ذخیره آب و شنا و ...

تامین تجهیزات

طراحی و اجرای مخازن ذخیره آب و تصفیه خانه، استخر ذخیره آب و شنا و ...

شبکه فاضلاب

طراحی و اجرای انشعابات، شبکه و خطوط انتقال فاضلاب

تصفیه فاضلاب

طراحی و اجرای مخازن ذخیره آب و تصفیه خانه، استخر ذخیره آب و شنا و ...

شبکه آب

طراحی و اجرای انشعابات، شبکه و خطوط انتقال آب

تصفیه آب

طراحی و اجرای مخازن ذخیره آب و تصفیه خانه، استخر ذخیره آب و شنا و ...