شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

طراحی پایه خطوط شبکه و انتقال آب

نحوه انتقال آب بسته به موقعيت جغرافيايي و محيطي متفاوت بوده است. استفاده از خطوط لوله اي يكي از روشهاي انتقال و توزيع آب مي باشد كه اين روش ضمن كاهش اتلاف آب، انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را ميسر ميسازد .

جمع آوري اطلاعات موجود، بررسي و ارزيابي آنها

اين مرحله جمع آوري اطلاعات موجود، بازديد و بررسي هاي محلي و سپس ارزيابي و جمع بندي آنها براي موارد زير اقدام می شود .

نامگذاری مسیر ها

– نقشه هاي توپوگرافي و عكسهاي هوايي

– جمع آوري، بررسي و اظهار نظر در مورد گزارش مطالعات هواشناسي و اقليم شناسي

– بررسی شرایط ژئوتكنيك و مكانيك خاك

– برسی شرایط آبهای زیرزمینی و سطحی

– امكانات محلي از نظر تامين لوله و مصالح اصلي و تامين كمبودها از نقاط همجوار يا قابل دسترس

– شناسايي مسيل ها و آبراهه هاي طبيعي موجود و ساخته شده(مجاري آبهاي سطحي و فاضلابرو) به منظور پيشگيري از خسارات احتمالي بر روي تاسيسات آبرساني .

– شناسايي منابع موجود تامين آب و ميزان برداشت فعلي از اين منابع

– تعيين مقدار فعلي سرانه آب مصرفي

– تعيين محدوده طرح از نظر وسعت و حدود جغرافيـايي و نشـان دادن آن بـر روي نقشـه بـا مقيـاس مناسـب بـراي دوره هاي ميان مدت و درازمدت براي جمعيت هاي تحت پوشش براي پروژههاي شبكه توزيع آب

– و موارد دیگری که می بایست حتما در طراحی پایه شبکه توزیع آب مد نظر قرار گیرد.

ضوابط فني طرحهاي آبرساني:

طراحی خطوط شبکه آب

– انتخاب مسيرهاي مناسب خط لوله با رعايت عوامل موثر فني- اقتصادي

– انتخاب نحوه انتقال مناسب در مسيرهاي تعيين شده با رعايت جنبه هاي فني-اقتصادي

– انتخاب فشار حداكثر به منظور رعايت كلاس لوله هاي مورد نظر

– انتخاب جنس لوله و يا لوله هاي قابل كاربرد در طرح انتقال با رعايت ملاحظات فني- اقتصادي

– انتخاب پوشش مناسب و حفاظت لوله ها در برابر خورندگي محيط(در صورت نياز)

– تعيين ضرايب اصطكاك داخلي لوله (ضريب هيزن ويليامز – دارسي و ايسباخ و.00) با توجه به كيفيت ساخت و صافي جدار داخل لوله، نوع پوشش و آثار مرور زمان در افزايش زبري جدار لوله

– انتخاب نوع شيرالات، موقعيت ها وفواصل نصب و نيز كاربرد اتصالات مناسب

– انتخاب تعداد و نوع تلمبه ها در تلمبه خانه ها

– انتخاب نوع شيرآلات مكش ورانش و ساير تجهيزات مكانيكي تلمبه خانه

– تعيين معيارهاي طراحي تجهيزات ابزار دقيق و كنترلي اتاق كنترل فرمان

– انتخاب ساير تجهيزات برقي – كنترلي تلمبه خانه

– انتخاب حجم مخازن مكش تلمبه خانه ها، تعادل مسير و ذخيره انتهاي مسير

– انتخاب نوع و تيپ مخازن مورد استفاده در طرح

– معيارهاي طراحي معماري و سازهاي سازه هاي طرح

– تعيين ظرفيت مخازن آب خام درصورتيكه برداشت آب از منابع طبيعي به صورت پيوسته و يكسان ميسر نباشد با توجه به محدوديتهاي برداشت و حجم ذخيره آب تصفيه شده

– تعيين وضعيت كيفي آب خام در حال حاضر و براساس بررسي هاي انجام شده و پيشب يني روند كيفي آن در دوره هاي طرح

– تعيين مشخصات كيفي آب خروجي از تصفيه خانه آب در مراحل مختلف و تا پايان دوره طرح

گزینه هایی که می بایست در مورد آن مطالعه و بررسی انجام گیرد :

چنانچه پس از بررسي مطالعات مرحله طراحي پايه با موارد زير مواجه شود،کارشناسان طراحی استیم آرمه بر حسب مورد اقدامات لازم را انجام می دهند:
الف- چنانچه در بررسيهاي مجدد براساس اطلاعات و نقشه های به روز شده و با دقت بالاتر به گزينه ديگري به جز گزينه هاي بررسي شده در مرحله طراحي پايه برسد، مراتب را با اطلاع و تاييد كارفرما به عنوان گزينه جديد مبناي مطالعات مرحله طراحي تفصيلي قرار دهد.
ب- مطالعات انجام شده قبلي به دلايلي از قبيل: گذشت فاصله زماني قابل توجه بين مراحل انجام مطالعات طراحي پايه و طراحي تفصيلي و يا به وجود آمدن تغييرات اساسي كه اهم آن به شرح زير مي باشد، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت :

پیش نیاز ها در طراحی تفصیلی

بررسي ميزان برداشت از هر يك از منابع سطحي و زيرزميني كه براي تامين آب در نظر گرفته شده است،از آیتم های بنیادین می باشد که تیم طراحی مبایست بررسی به شرح موارد زیر انجام دهد.

– آب قابل استحصال از هر منبع .

– كيفيت آب .

– فاصله منبع تا نقاط مصرف و نحوه انتقال .

– مشكلات احتمالي دوره بهرهبرداري از نقطه نظر تجمع احتمالي رسوبات در دهانه آبگير .

– بررسي انواع لوله هاي قابل استفاده در طرح با توجه به ظرفيت خط لوله، فشار كار، هزينه تهيه و نصب لوله، محدوديت توليدات داخل، حفاظت هاي خارجي و داخلي در مقابل عوامل خورنده خاك و آب و ساير ملاحظات فني .

– بررسي در مورد محل ايستگاه هاي پمپاژ و تصفيه خانه با توجه به شرايط جغرافيايي و زمين شناسي منطقه، امكان دسترسي و نحوه تامين انرژي مورد نياز پمپاژ و تصفيه، حفاظت در مقابل سيلاب، نوع كاربري و امكان تملك .

برآورد مقدماتي هزينه طرح

برآورد هزينه طرح براساس برآورد مقدماتي مقادير كار در اين برآورد بر حسب مسايل و مشكلات اجرايي (وضعيت خاك، آب هاي زيرزميني، فواصل حمل مصالح) قيمت واحد كارها به صورت مقطوع تقويم شده و با توجه به مقدار آن كل هزينه ها به شرح زير ارائه ميگردد.

– برآورد مقدماتي هزينه تهيه و نصب گزينه هاي مختلف خط لوله انتقال و توزيع شامل هزينه هاي خريد لوله بـا كليـه مصالح مربوط، خريد مصالح پوشش داخل و خارج لوله در صورت نياز، خريد تجهيزات حفاظت كاتدي در صورت نياز و نيز اجراي خط لوله در قطرهاي مورد نياز طرح، شامل: كليه عمليات خاكي، تخريـب و روسـازي، تهيـه و حمـل و نصب لوله، بسترسازي و پيسازي و آبكشي،پشت بندها و مهاريهاي لوله، غلافهاي بتني و…

– برآورد مقدماتي هزينه هر واحد ابنيه فني با توجه به تيپ هاي مختلف به كار رفته در طرح و عمق متوسط مورد لزوم براي هر تيپ
– برآورد مقدماتي هزينه تهيه، حمل و نصب شيرآلات در قطرهاي مختلف

– تنظيم جدول برآورد مقادير و هزينه احداث خط انتقال و شبكه با توجه به جمع كل طول لوله در اقطار مختلف، ابنيـه فني و شيرآلات

– برآورد مقدماتي هزينه احداث راه هاي دسترسي مسير خط لوله

– برآورد مقدماتي هزينه تلمبهخانهها به صورت مجـزا و بـهطـور كلـي بـراي قسـمت سـاختماني، تجهيـزات برقـي و برقرساني و خريد انشعاب برق و نيز كارهاي مكانيكي و كنترلي براي هر واحد تلمبه خانه

– برآورد مقدماتي هزينه هاي ساخت آبگير به تفكيك كارهاي ساختماني و تجهيزات

– برآورد مقدماتي هزينه هاي ساخت مخازن ذخيره و تامين فشار به تفكيك كارهاي ساختماني و تجهيزاتي

– برآورد مقدماتي هزينه تصفيهخانهها به تفكيك واحدها و به صورت مجزا بـراي كارهـاي سـاختماني و تجهيزاتـي و براي هر مرحله اجرايي

– …

گزينه هاي اصلي و پيشنهاد گزينه برتر

با توجه به بررسي هاي فني اقتصادي انجام شده و مباني انتخابي، كليه گزينه هاي اصلي براي تامين اهداف طرح در نظر گرفته شده و با مقايسه مزايا و معايب هريك از گزينه ها، مناسبترين گزينه به شرح زير انتخاب شود.

– هزينه هاي سرمايه گذاري، استهلاك سرمايه سالانه و بهره برداري و نگهداري براي هر گزينه و قيمت تمام شده يك مترمكعب آب می بایست بایکدیگر مقایسه شوند.

– توانايي فني مورد لزوم اجرايي و بهره برداري هر گزينه .

– تامين هدفهاي طرح

نیروی انسانی مورد نیاز :

پس از بررسي گزينه هاي مختلف و انتخاب گزينه برتر طرح های ، آبرساني نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداري و نگهداري از تاسيسات پيشنهادي با در نظر گرفتن موارد زير تعيين ميگردد :

– نيروي انساني مربوط به حفاظت از تاسيسات (نگهبان هاي 3نوبت كاري در صورت لزوم).

– نيروي انساني مربوط به بهره برداري، بازديدها و سرويس هاي روزانه تاسيسات برقي و مكانيكي و كنترلي براي تلمبه خانه ها و تصفيه خانه ها .

– نيروي انساني مربوط به نمونه برداري و آزمايش و كنترل هاي كيفي آب .

– نيروي انساني تعميراتي تاسيسات برقي، مكانيكي و سيويل و همچنين تعميرات ماشين آلات بهره برداري .

– نيروي انساني مديريت، اداري، حمل و نقل و رانندگان ماشين آلات سنگين .

– حداقل افراد بهره برداري پيشنهاد گردد.

گزارش مرحله طراحي پايه

گزارش مرحله طراحي پايه حاوي نكات زير می بایست باشد :

گزارش بايد شامل: خلاصهاي از كليه مطالعات در مراحل مختلف جمع آوري اطلاعات و آمار، نقشه ها، آمارگيري ها، بررسي گزارشهاي مختلف در ارتباط با طرح، تحليل اطلاعات، نمودارهاي مربوط و مباني فني طرح باشد، توضيحات لازم در مورد مقايسه گزينه ها و انتخاب مناسب ترين گزينه داده شود.


Fatal error: Uncaught TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php:518 Stack trace: #0 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(518): implode(Array, '|') #1 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php(311): MatthiasMullie\Minify\CSS->shortenHex('img.wp-smiley,i...') #2 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/Minify.php(111): MatthiasMullie\Minify\CSS->execute(NULL) #3 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/functions/minify.php(474): MatthiasMullie\Minify\Minify->minify() #4 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(212): rocket_minify_inline_css('\nimg.wp-smiley,...') #5 [internal function]: Minify_HTML->_removeStyleCB(Array) #6 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(110): preg_replace_callback('/\\s*<style(\\b[^...', Array, '<!DOCTYPE html>...') #7 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/vendors/classes/class-minify-html.php(48): Minify_HTML->process() #8 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/minify.php(74): Minify_HTML::minify('<!DOCTYPE html>...', Array) #9 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): rocket_minify_html('<!DOCTYPE html>...') #10 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/plugin.php(212): WP_Hook->apply_filters('<!DOCTYPE html>...', Array) #11 /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/front/process.php(267): apply_filters('rocket_buffer', '<!DOCTYPE html>...') #12 [internal function]: do_rocket_callback('<!DOCTYPE html>...', 9) #13 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/functions.php(4757): ob_end_flush() #14 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #15 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #16 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/plugin.php(484): WP_Hook->do_action(Array) #17 /home/daftaref/steamarme.com/wp-includes/load.php(1052): do_action('shutdown') #18 [internal function]: shutdown_action_hook() #19 {main} thrown in /home/daftaref/steamarme.com/wp-content/plugins/wp-rocket/vendor/matthiasmullie/minify/src/CSS.php on line 518