شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

طراحی تفصیلی شبکه و انتقال آب

طراحی تفصیلی شبکه و انتقال آب

در  اين مرحله برنامه كلي كار جهت تخمين مدت انجام خدمات، تعيين پيش نيازهاي طرح، نحوه ارتباط و تقدم و تاخر فعاليت ها با هم، با توجه به رديف هاي زير تهيه ميشود.

طراحی تفصیلی شبکه و انتقال آب
 1. بررسي و تهيه فهرست فعاليت هاي مورد نياز به منظور تحقق هدف هاي مطالعاتي طرح شبکه و انتقال آب.
 2. تهيه پيش نيازهاي طراحي شامل: نقشه برداري، ژئوتكنيك، آزمـايشهـاي آب و سـاير مـوارد مـورد نيـاز در انجـام مطالعات .
 3. بررسي امكان انجام هر يك از فعاليت ها با توجه به امكانات و محدوديت هاي مربوط به هر يك از آنها .
 4. بررسي نحوه انجام دادن فعاليت ها با توجه به نوع و وزن هر يك از آنها .
 5. برآورد مدت انجام و تهيه برنامه زماني هر يك از فعاليتها در چارچوب مدت قرارداد.
 6. بررسي ارتباط و هماهنگي بين فعاليت ها و مشخص نمودن اولويت هر يك از آنها .
 7. تعيين عوامل موثر در انجام هر يك از فعاليت ها و مشخص نمودن اولويت آنها و تعيين مسيرهاي بحراني .

تهيه برنامه

بررسي مطالعات انجام شده قبلي (مرحله طراحي پايه) :

کارشناسان طراحی استیم آرمه به منظور شناخت كامل طرح و به كار گيري نتايج آن در مرحله طراحي تفصيلي، گزارشها، نقشه ها  نتايج آزمايشها و محاسبات مرحله طراحي پايه را در قالب موارد زير مورد بررسي و نكات متمايز آن را استخراج می نمايد .

طراحی تفصیلی شبکه و انتقال آب 1
 1. هدف و محدوده طرح
 2. بررسي كلي كليماتولوژي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، زمين اسيشن و ژئوتكنيك منطقه طرح
 3. تاريخچه تاسيسات آبرساني موجود
 4. طرح هادي هادي جامع يا تفصيلي
 5. جمعيت و تراكم جوامع بر حسب ماهيت طرح
 6. صنايع و موسسات مهم واقع در محدوده طرح
 7. وضعيت مصالح و نيروي انساني موجود در منطقه طرح
 8. مباني فني و ضوابط كلي طرح
 9. شرح گزينه شده هاي مطالعه
 10. نحوه مقايسه گزينه ها و نتايج به دست آمده
 11. تامين اهداف طرح در گزينه منتخب
 12. اجزاي اصلي طرح از لحاظ ابعادي و مصالح به كار گرفته شده
 13. محل و موقعيت تاسيسات آبرساني
 14. آثار زيست محيطي در ارتباط با تاسيسات آبرساني موجود و پيشنهادي
 15. برآورد به روز شده اجزاي مختلف طرح

بازنگري مطالعات مرحله طراحي پايه و تكميل آن بر حسب ضرورت

چنانچه پس از بررسي مطالعات مرحله طراحي پايه با موارد زير مواجه شود،کارشناسان طراحی استیم آرمه بر حسب مورد اقدامات لازم را انجام می دهند:

الف- چنانچه در بررسيهاي مجدد براساس اطلاعات و نقشه های به روز شده و با دقت بالاتر به گزينه ديگري به جز گزينه هاي بررسي شده در مرحله طراحي پايه برسد، مراتب را با اطلاع و تاييد كارفرما به عنوان گزينه جديد مبناي مطالعات مرحله طراحي تفصيلي قرار دهد.

ب- مطالعات انجام شده قبلي به دلايلي از قبيل: گذشت فاصله زماني قابل توجه بين مراحل انجام مطالعات طراحي پايه و طراحي تفصيلي و يا به وجود آمدن تغييرات اساسي كه اهم آن به شرح زير مي باشد، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت :

طراحی تفصیلی شبکه و انتقال آب 2
 1. تغيير در اهداف طرح
 2. تغيير در محدوده تحت پوشش طرح
 3. تغيير در نحوه تامين آب
 4. طرح هادي جديد جامع يا تفصيلي شهرها
 5. ايجاد صنايع و موسسات بزرگ
 6. عدم امكان تملك اراضي جهت احداث تاسيسات پيش بيني شده در مرحله طراحي پايه
 7. دريافت اطلاعات و داده هاي جديد از نتايج اندازه گيريها و آزمايش ها كه موجب تغيير در طرح اوليه ميشـود. ضـمنا تغييرات مربوط به قيمت ها نيز در اين مرحله از مطالعات اعمال و عوامل موثر فني و اقتصادي گزينه انتخابي كنتـرل خواهد گردید .

پیش نیاز ها در طراحی تفصیلی

برنامه نقشه برداريه اي مورد نياز براي طرحهاي خطوط انتقال آب در موارد خاص شبكه هاي توزيع آب شهرهايي كه فاقد نقشه طرح تفصيلي مصوب باشند، به صورت زير انجام ميگردد.

 1. تهيه نقشه توپوگرافي به روش مستقيم زميني با مقياس 1:1000يا 1:2000به ترتيب بـا منحنـي تـراز 0.5و يـك متري در عرض باند مورد نظر از مسير جاده دسترسي و خطوط انتقال آب .
 2. تهيه نقشه توپوگرافي به روش مستقيم زميني با مقياس 1:250الي 1:500و منحني تراز /0 25متري با عرض بانـد 100الي 500متر از محل تقاطع رودخانه هاي بزرگ با خط لوله انتقال آب .
 3. برداشت مقاطع عرضي در مسير جاده دسترسي و خطوط انتقال آب با مقياس 1:10الي 1:100در فواصل معين شده و برحسب ضرورت (تهيه نيمرخ عرضي در محل تقاطع با رودخانه ها يا ساير موانع احتمالي از قبيل راه آهن، اتوبان و امثال آن الزامي ميباشد.
 4. تهيه نقشه توپوگرافي به روش مستقيم زميني با مقياس 1:500و منحني تراز /0 25متري از محل زمينهاي آبگيـر، تصفيه خانه، مخازن، تلمبه خانه ها و ساير ساختمان هاي وابسته . تهيه نقشه كاداستر با مقياس مناسب از مسير جاده دسترسي، خطوط انتقال آب و محوطه ها در صورت تشخيص .
 5. ترسيم نقشه ها به صورت رقومي در محيط اتوكد با فرمت DWGو تحويل يك سـري از نقشـه هـا بـه همـراه لـوح فشرده به كارفرما .
 6. ايجاد شبكه مختصاتي ماهواره اي GPSدر مسير جاده دسترسي و خطوط انتقال آب به تعداد ايستگاههاي مورد نياز و تثبيت آنها با نصب رپرهاي سيماني .
 7. مشاهدات شبكه مذكور با استفاده از گيرندههاي دو فركانسـه مـاهوارهاي GPSو اسـتخراج مختصـات در سـامانه  WGS84 (UTM)
 8. انتقال ارتفاع به محدوده كار و محاسبه ارتفاع ايستگاه هاي نقشه برداري در سامانه ارتفاع سراسري كشوري (L.S)
 9. ساير جزييات خدمات نقشه برداری كه با توجه به آخرين دستورالعمل هاي سازمان برنامه تعيين ميگردد.

تهیه برنامه مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک برای طرح های تفصیلی حسب مورد انجام می گریدد.

تعداد و عمق گمانه های شناسایی در محل محوطه های طرح براساس تغییرات بافت خاک و ابعاد و عمق سازه ها تعیین می گردد.

بررسی مشخصات خاک و مصالح شن و ماسه و آب در معادن قرضه پیشنهادی محدوده طرح نیز باید در نتایج مطالعات ژئوتکنیک مشخص گردد.

تهیه برنامه عملیات تکمیلی اندازه گیری و آزمایشهای کمی و کیفی آب

به منظور تهیه طرح نهایی تصفیه خانه و تلمبه ها در مطالعات طراحی تفصیلی نیاز به مشخصه های عمده کمی و کیفی منابع آب اعم از آبهای سطحی  یا زیرزمینی بوده که رئوس هرکدام به شرح زیر تعیین می گردد:

 1. تهیه کلیه اطلاعات مورد نیاز کمی و کیفی آب شامل بده پایه و نتایج آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و جارتست در خصوص تامین از آبهای سطحی و نتایج آزمایش پمپاژ چاه (سطح استاتیک، دینامیک و بده مجاز) و کیفیت شیمیایی آب در مورد تامین از آب زیرزمینی
 2. ارائه برنامه زمانی و ادواری انجام آزمایش های آب از آبهای سطحی
 3. بررسی امکانات فنی و تجهیزاتی آزمایشگاه ها و انتخاب آزمایشگاه مناسب جهت انجام آزمایش ها و معرفی آن به دستگاه اجرایی
 4. تحلیل آمار و اطلاعات و نتایج آزمایش های دریافت شده .

بازدید و بررسی های محلی

 1. انجام اقدامات و پیگیری های لازم از طریق مراجع ذی صلاح جهت دریافت آخرین نقشه های تاسیسات موجود زیرزمینی از قبیل آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و با معرفی کارفرما.
 2. بررسی نقشه ها و اطلاعات دریافت شده و ترسیم تاسیسات مذکور بر روی نقشه در لایه های مختلف
 3. بررسی محلی راه های دسترسی به پروژه ها، برآورد فضاهای مورد نیاز، نحوه تملک اراضی، موقعیت مستحدثات و تاسیسات موجود در روی زمین و زیرزمین، جنس زمین، وضعیت آبهای زیرزمینی براساس نتایج آزمایش های ژئوتکنیک و ارزیابی کلیه موانع و مشکلاتی که امکان دارد در مراحل مختلف اجرا و بهره برداری به وجود آید.
 4. بررسی محلی مسیرهای خطوط لوله آب در گزینه های ممکن
 5. بررسی محلی تامین مصالح مورد نیاز طرح شامل: لوله، اتصالات، شیرآلات آهن آلات، سیمان، شن و ماسه و سایر مصالح ساختمانی، شناسایی مراکز تامین مصالح مذکور و تهیه مقدمات بازدید از محل کارخانجات و معادن از نظر ظرفیت تولید، کیفیت مصالح و منظور نمودن فواصل حمل
 6. – بررسی نحوه تامین نیروی انسانی مورد نیاز اجرا با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه طرح و جبران کمبودهای احتمالی از مناطق مجاور.

به روز رسانی و تدقیق مطالعات پایه

چنانچه در طراحی های انجام گرفته شده در مرحله طراحی پایه از نقشه های قدیمی استفاده شده باشد و تفاوت های آن با وضعیت موجود و نتایج عملیات نقشه برداری قابل توجه تشخیص داده شود، لازم است در این مرحله از مطالعات اقدامات زیر در خصوص به هنگام کردن اجزای مختلف طرح مرحله طراحی پایه صورت پذیرد.

1- بازبینی و تکمیل اطلاعات و تعیین و ارائه کمبودها و اعلام آثار آن در طرح به کارفرما.

2-  پیاده سازی طرح و یا گزینه مصوب مرحله طراحی پایه بر روی نقشه های برداشت شده که در مرحله طراحی تفصیلی کاربرد خواهد داشت.

3- بررسی و تعیین تغییرات و یا مغایرتهای به وجود آمده نسبت به طرح مرحله قبلی

4- اصلاح طرح یا گزینه مد نظر براساس تغییرات به وجود آمده و ارائه طرح اولیه

۵ – انجام محاسبات هیدرولیکی و قطر اقتصادی طرح ارائه شده

۶ – انجام سایر محاسبات و طراحی های مرتبط با خطوط آبرساتی که در اثر به روز رسانی مطالعات دستخوش تغییرات خواهند گردیده

۷ – تهیه گزارش و طرح نهایی مطالعات به هنگام شده مرحله طراحی پایه و ارسال آن به کارفرما جهت اخذ تاییدیه و ادامه مطالعات مرحله طراحی تفصیلی براساس آن .

ارائه طرح جاده دسترسي

1-  پياده سازي مقدماتي مسير جاده دسترسي در محلهاي مورد نياز مطابق گزارش مصوب مرحله طراحي پايه يـا نتـايج بازنگري انجام شده بر روي نقشه هاي طرح برداشت شده در مقياس 1:1000يا 1:2000.

2- پيمايش مسير جاده دسترسي و بررسي عوارض منطقه، برخورد با مستحدثات، مجاورت يا عبور از تقـاطع مسـيلهـا، رودخانه ها، راه آهن، جاده و تاسيسات مدفون آب، برق، گاز، مخابرات و ساير موانع احتمالي.

3- تهيه طرح نهايي مسير جاده دسترسي در مقياس 1:1000يا 1:2000با توجه به بررسيهاي محلي و انجام محاسبات لازم و رعايت استانداردهاي مشخصات هندسي راه.

4- تهيه نيمرخ طولي از مسير جاده دسترسي براساس نقشه طرح نهايي.

5- طراحي و انجام محاسبات طرح زيرسازي و روسازي جاده دسترسي براساس مشخصات ژئوتكنيك منطقه و ميزان بار عبور و مرور در جاده.

6- تعیین نوع ابنيه فني جاده شامل: آبروها، آب نماها، پلها، ديوارهاي حايل و سازه هاي خاص.

7- انتخاب و در صورت نياز اصلاح و تدقيق نقشه هاي تيپ تدوين شده در استانداردهاي متداول در ابنيه راه ها.

8- طراحي و انجام محاسبات لازم براي طرح سازه هاي خاص ابنيه فني جاده مورد نظر در صورت نياز.

9- تعيين منابع قرضه با توجه به بررسي هاي محلي و آزمايشهاي ژئوتكنيك.

10- تهيه نقشه هاي اجرايي طرح و نيمرخ طولي و عرضي جاده دسترسي با جزييات كامل و همچنـين تهيـه نقشـه هـاي اجرايي ابنيه فني پيش بيني شده جاده دسترسي.

 

ابنیه مورد نیاز خطوط آبرسانی و شبکه توزیع آب

تهیه نقشه و جزییات اجرایی ابنیه مورد نیاز خطوط آبرسانی و شبکه های توزیع آب که عمدتا شامل: حوضچه ها، مهاری های بتنی، تیپ ترانشه، بستر سازی و تقاطعها (عبور از عرض نهرها، رودخانه ها، جاده، راه آهن و تاسیسات زیرزمینی موجود مانند آب، برق، گاز و مخابرات) می گردد از جمله مواردی است که اهمیت فراوانی در طراحی مرحله طراحی تفصیلی خواهد داشت.

حوضچه ها

بررسی نقشه جزییات اجرایی شیرآلات و اتصالات قابل نصب در داخل حوضچه (نقشه های مکانیکال حوضچه ها)

کنترل مجدد ابعاد داخلی حوضچه با توجه به اندازه شیرآلات و اتصالات مربوط و دسته بندی آن در تیپهای مختلف

طبقه بندی انواع حوضچه های مورد نیاز با توجه به ابعاد (طول و عرض، ارتفاع، سطح آب زیرزمینی، بار ترافیکی و سایر پارامترهای تعیین کننده ژئوتکنیکی در محاسبات سازه ای.

تهیه نقشه های اجرایی ساختمانی حوضچه ها با جزییات مربوط

1-  مهاری های بتنی

2- طبقه بندی انواع مهاری بتنی شامل پشت بند بتنی، زانویی افقی یا عمودی، سه راهی، درپوش انتهایی و مهاری لوله در شیب.

3- تعیین پارامترهای مهم طراحی شامل: جنس لوله ها، قطر لوله، عمق لوله، زوایای خم (به تفکیک افقی و عمودی)، فشار کار لوله، اطلاعات ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و سایر اطلاعات مورد نیاز.

4- انجام محاسبات سازهای

5- طراحی انواع مهاری بتنی با ارائه جزییات کامل.

6-  تیپ ترانشه و بسترسازی

7-طبقه بندی انواع ترانشه ها با توجه به قطر، جنس و عمق لوله و همچنین ویژگی های ژئوتکنیکی

بررسی ویژگیهای مهم ژئوتکنیکی، سطح آب زیرزمینی و مقاومت بستر مسیر خط لوله

انجام محاسبات عرض و شیب دیواره ترانشه و همچنین بستر مناسب با در نظر گرفتن نیروهای وارده بر جدار لوله شامل بارهای مرده (وزن خاک)، زنده (بار ترافیک)، و آثار زلزله.

ارائه طرح نهایی برای تیپهای مختلف ترانشه به تفکیک قطر و جنس در انواع زمین از لحاظ ژئوتکنیکی.

تهیه تیپ عادی بسترسازی در طول مسیر و ارائه طرح خاص برای زمین های سست و یا دارای آب زیرزمینی

تقاطعها

تهیه نقشه و اطلاعات کامل از کلیه تقاطع های واقع در مسیر خط لوله شامل: نهرها، رودخانه، جاده اصلی، راه آهن، تاسیسات مدفون به ویژه خطوط نفت و گاز …

انجام مکاتبات لازم با اداره راه، شرکت ملی گاز و سایر سازمانهای ذیربط در خصوص اعلام حریم با ارائه طريق عمليات اجرايي و همچنين اخذ مجوزهاي لازم

بررسی محلی و امکان سنجی راه کارهای مختلف در خصوص نحوه عبور از انواع تقاطع ها و ارائه طرح مناسب برای عبور از هر یک از موانع.

بررسي محلي و امكان سنجي راه كارهاي مختلف در خصوص نحوه عبور از انواع تقاطعها و ارائه طرح مناسب براي عبور از هر يك از موانع.

9- انجام آزمايشهاي خاص ژئوتكنيكي و تهيه نقشه توپوگرافي با مقياس 1:50الي 1:100جهت بررسيهاي تكميلي مقاطع تقاطعهاي ويژه (به خصوص رودخانه ها و خطوط ريل راه آهن).