شرکت مهندسین استیم آرمه

Steam Arme Engineering co

شرح

تعریف و اصطلاحات شبکه فاضلاب

آب های سطحی

آب تولید شد  از بارش های جوی که به درون زمین نفوذ نکرده و مستقیما از سطح زمین یا سطوح خارجی ساختمان ها به زهکش ها، لوله های انشعاب و فاضلابروها وارد می شود ، به عبارت دیگر بخشی از رواناب است که به درون زهکش ها، لوله های انشعاب و فاضلابروها می ریزد.

فاضلاب خام sewage

ترکیبی است از یک یا چند مورد آب های زاید تخلیه شده از مناطق مسکونی، صنعتی و تجاری که به صورت درصدی یا کسری از آب مصرفی برآورد یا محاسبه می شود.

فاضلاب wastewater

ترکیبی است از فاضلاب خام  و آب های سطحی و به طور کلی فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود درفاضلاب در حدود 99/9 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و فقط 0/1 درصد آن مواد ديگر است .مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکی شامل مواد معلق و مواد محلول است و از نظر شيميايی به دو دسته مواد آلی و مواد معدنی تقسيم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی، فاضلاب دارای موجودات ذره بينی(ميکروب ها، ويروس ها وباکتری ها) نيز هست.از خصوصيات فيزيکی فاضلاب می توان به درجه حرارت، رنگ و بوی فاضلاب اشاره کرد. مهم ترين خصوصيات شيميايی فاضلاب عبارتند از: مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب، و گازهای(pH) محلول در فاضلاب.

نشتاب water leakage

نفوذ آب های زیرزمینی و فاضلاب های سطحی به لوله های فاضلاب شهر و آبهای زیرزمینی از محل پیوند لوله ها و ترکها و شکستگی های احتمالی آنها به ویژه در محل انشعاب خانه ها و بالاخره از دیوارهی لوله های بتنی و دیوار آدم روها به درون لوله های فاضلاب تراوش میکند را نشتاب می گویند.

فاضلاب رو ها Sewers

فاضلاب روها بخشی از تأسیسات یک شبکه ی جمع آوری فاضلاب هستند که پسابها و فاضلاب های گوناگون را از کوچه ها و خیابان ها گردآوری کرده به تصفیه خانه و یا به منبع های طبیعی آب مانند رودخانه ها و دریاچه ها و یا دریاها وارد می سازند.

انواع فاضلاب رو ها

فاضلابرو فرعی: خط فاضلابرویی که جمع کنند انشعابات ساختمانی می باشد.

فاضلابرو نیمه اصلی: فاضلا برویی است که جریان فاضلاب را از دو یا چند فاضلا برو فرعی دریافت می نماید.

فاضلابرو اصلی: فاضلابرویی است که جریان فاضلاب را از دو یا چند فاضلابرو نیمه اصلی یا اصلی دریافت می نماید.

خط انتقال: جمع کنند ٠ فاضلاب از چند خط اصلی است که تعداد فاضلابروهای متصل به آن در طول مسیر ناچیز می باشد.

منهول manhole

منهول به معنی “آدم رو” می باشد.منهول درواقع نوعی اتصالات است ،منهول محفظه ای است که برای متصل کردن شبکه (متصل کردن چندین خط لوله به یکدیگر)و راه های انتقال فاضلاب و بازبینی،اجرای تعمیر و نگهداری بکار میرود.

دهانه های ریزش Drop manholes

حداکثر فاصله ای که از بالای محل ریزش فاضلاب تا قسمت آبروی کف منهول مجاز می باشد ۳۵ سانتیمتر است اگر فاصله از این میزان افزایش یابد باید فاضلاب ورودی به منهول به وسیله درا پ اجراء گردد.

ایستگاه پمپاژ sewage pumping station

 ایستگاه پمپاژ فاضلاب (تلمبه خانه) در واحدهای صنعتی عمومی به محلهایی اطلاق می شود که جهت غلبه بر اختلاف ارتفاع و افت فشار آب و یا فاضلاب در خطوط انتقال احداث می شود. در طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب ، این مجموعه دارای یک یا چند پمپ می باشد که اصطلاحاً Head مورد نیاز آب را تامین می نماید.

رواناب سطحی  Surface runoff
در زمان بارندگی اگر شدت باران بیشتر از امکان نفوذ آب به خاک باشد مقداری از آب به داخل خاک نفوذ نکرده و روی سطح زمین جریان پیدا می کنند. این آب ها تمامی گودال های موجود در سطح زمین را در منطقه بارندگی پر می کنند به این گودال ها در اصطلاح چالاب گفته می شود. همچنین آب های نفوذ نکرده در مسیر شیب دار سطح زمین جریان پیدا می کنند امکان ورود به شبکه فاضلاب را دارند.

سرعت خودشستوشویی

در شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی ، براي جلوگیري از ته نشینی طولانی مدت و تجمع و تحکیم مواد رسوبی در فاضلابرو ها باید شرایطی ثقلی ایجاد شود.

براي جلوگیري از ته نشینی ذرات رسوبی، رسیدن سرعت جریـان فاضلاب به سرعت شستشو واجب است یعنی طبق روش نیروي کششی ، حداقل شیب فاضلاب روها به صورتی باشد که اجازه تهنشین شدن و رسوب کردن داخل لوله را ندهد.

ضریب تبدیل آب به فاضلاب خام

ضریبی است کوچک تر از یک که  درمقدار آب مصرفی ضرب می گردد تا میزان فاضلاب خام تولیدی محاسبه شود. این ضریب تابعی از اقلیم منطقه، آداب و رسوم و فرهنگ مصرف و سطح زندگی مردم آن منطقه می باشد.